ให้ลูกน้อยเล่นของเล่นเสริมทักษะวันละนิด ทักษะก้าวไปวันละน้อย

ของเล่นเสริมทักษะคือของเล่นที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะความสามารถต่างๆให้กับลูกๆ หลานๆ เด็กๆวัยกำลังเจริญเติบโตและเรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบๆตัวเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคม เพื่อพัฒนาสังคมจากความรู้ความสามารถต่างๆ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นสิ่งใหม่ๆจากการตั้งคำถาม การค้นคว้าทดลองเพื่อหาคำตอบต่างๆ การหาวิธีการแก้ปัญหาเดิมๆในวิธีการใหม่ๆ การหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่

ทักษะคือความสามารถในการกระทำสิ่งต่างๆสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทักษะคือสิ่งที่เกิดจากการฝึกฝนซ้ำๆย้ำๆเพื่อให้ร่างกายเกิดความชำนาญ เกิดความคุ้นเคย ทำให้ร่างกายสามารถทำสิ่งต่างๆสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหล่านั้นได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วโดยที่เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดและมีคุณภาพของผลงานที่ออกมานั้นก็จะค่อนข้างสูง มีความสม่ำเสมอในเรื่องของคุณภาพของงาน เพราะมีทักษะ ความสามารถที่ดีจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้คุณภาพของงานค่อนข้างดีคงที่

ให้ลูกน้อยเล่นของเล่นเสริมทักษะวันละนิด ทักษะก้าวไปวันละน้อย

                การเสริมสร้างทักษะและความสามารถต่างๆนั้นสามารถทำได้โดยการใช้งานของเล่นเสริมทักษะที่มีให้ท่านผู้ใหญ่ คุณพ่อ คุณแม่ และญาติพี่น้องต่างๆที่เลี้ยงดูลูกๆ หลานๆ หรือเด็กๆนั้นได้พิจารณาเลือกซื้อเพื่อนำไปให้ลูกๆ หลานๆ เด็กๆในความดูแลของตนเองได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ตามแต่ของเล่นเสริมทักษะที่มีการพิจารณาเลือกซื้อไป ซึ่งของเล่นเสริมทักษะแต่ละชิ้น แต่ละชนิดนั้นจะช่วยส่งเสริมทักษะและความสามารถต่างๆได้เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ขึ้นอยู่กับของเล่นเสริมทักษะในชิ้น และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆของตัวลูกๆ หลานๆ เด็กๆในความดูแลของผู้ใหญ่ คุณพ่อ คุณแม่และญาติผู้ใหญ่ท่านต่างๆ ลูกๆ หลานๆ เด็กๆบางคนอาจจะมีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะได้ด้วยความช้า ความเร็วที่ต่างกัน รวมทั้งทักษะและความสามารถที่สามารถฝึกฝนได้จากของเล่นเสริมทักษะชิ้นนั้นๆแต่ละชิ้นก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆในลูกๆ หลานๆ เด็กๆบางคน ดังนั้นท่านผู้ใหญ่ คุณพ่อ คุณแม่ และญาติพี่น้องต่างๆไม่ควรที่จะรีบเร่งหรือพยายามกระตุ้นทักษะให้ลูกๆ หลานๆ เด็กๆในความดูแลของตนเองอย่างมากเกินไป เพราะอาจจะส่งผลเสียต่อตัวของลูกๆ หลานๆ เด็กๆในความดูแลของท่านได้ แต่ก็ควรที่จะสังเกตความสามารถในการเรียนรู้ต่างๆของลูกๆ หลานๆ เด็กๆในความดูแลของท่านอย่างถี่ถ้วน หากท่านไม่แน่ใจว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะต่างๆเกิดขึ้นกับลูกๆ หลานๆ เด็กๆ หรือไม่ให้ลองพาลูกๆ หลานๆ เด็กๆในความดูแลของท่านไปพบกับกุมารแพทย์เพื่อวินิจฉัยสิ่งที่ท่านสังเกตและสงสัยว่าอาจจะเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะของลูกๆ หลานๆ เด็กๆของท่านหรือไม่ อย่างไรก็ดี ของเล่นเสริมทักษะนั้นก็มีความสำคัญมาก

Comments are closed.